Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

[ เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ]

[ เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ]
[ เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จากการว่างงาน ในรูปแบบของโครงการ “Army Delivery”