Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ มีความรุนแรง กระทั่งค่าฝุ่นละออง PM2.5

ปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่  มีความรุนแรง กระทั่งค่าฝุ่นละออง PM2.5
ปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ มีความรุนแรง กระทั่งค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูงติดเป็นอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก
จิตอาสา 904 ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า
“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ฯลฯ” มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชน ร่วมใจกันปลูกป่า ทดแทนพื้นที่ที่เสียหายจากไฟป่า โดยการปลูกป่าบนพื้นที่สูงให้กลายเป็น “ป่าเปียก” ซึ่งจะสามารถป้องกันไฟป่าตามแนวพระราชดำริป่าเปียก 6 วิธีได้