Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อมนางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

ส่วนสิ่งแวดล้อมนางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม                              นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน           ตามโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ  ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน โดยระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้ศึกษาความเหมาะสมและนำเสนอในที่ประชุมเป็นระบบเตาเผาแบบหมุน (Rotary kiln) ขนาด 400 กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือ 9.6 ตัน/วัน พร้อมติดตั้งระบบบำบัดมลพิษที่ได้มาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนด  พื้นที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลสูงเนิน ณ บ้านปางแต้ หมู่ที่ 13 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่โครงการ ๓ ไร่ 
การรับฟังความคิดของประชาชนในครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด               โดยจะขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 369,000,000 บาท เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็น ให้โครงการฯ ดำเนินการศึกษาและนำเสนอรูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังดำเนินโครงการฯ นำเสนอมาตรการหรือแผนเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มาตรการ แผน ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ ตลอดจนการ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ การสื่อสาร ของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป