Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง" ภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง" ภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง" ภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หมู่ 6 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

แกลเลอรี่