Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

บริการเจ้าหน้าที่

ประกาศ/ คำสั่ง/ หนังสือเวียน

ประกาศ/ คำสั่ง/ หนังสือเวียน

1. ประกาศมาตรการดำเนินการในกรณีข้าราชการมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของจังหวัดนครสวรรค์ 

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

3. มาตการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกันผลประโยชน์ส่วนรวมจังหวัดนครสวรรค์

4. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

5. ประกาศมาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

6. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562