Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

สำนักงานสีเขียว Green Office

การดำเนินงาน หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

การดำเนินงาน หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

 

          สำนักงานจะต้องฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความสามารถและศักยภาพที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน ได้แก่ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การป้องกันและเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน การจัดการสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน เป็นต้น

          นอกจากนี้ สำนักงานจะต้องดำเนินการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละระดับของสำนักงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย  และทันสถานการณ์ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการเปิดช่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือการเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

 

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ    

            สำนักงานฯ ได้จัดฝึกอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึก ทักษะ ความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ใช้ในการฝึกอบรมและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้กับบุคลากร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน ภายในสำนักงาน

            การฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1) การอบรมภายใน หมายถึง การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร เช่น การเชิญผู้มีความรู้มาฝึกอบรมให้บุคลากรภายในองค์กร และ

2) การอบรมภายนอก หมายถึง การส่ง บุคลากรไปอบรมภายนอก เช่น การส่งไปอบรมความรู้มาตรฐานสำนักงานสีเขียวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

การอบรมภายใน

1. จัดอบรมหลักสูตร   สำนักงานสีเขียว โดยบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ มีบุคลากรส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าอบรมจำนวน 27 คน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

    

 

2.  จัดฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกัน การอพยพและการใช้อุปกรณ์ดับไฟ ในสภาวะฉุกเฉิน โดยทีมวิทยาการ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 27 คน

      

 

การอบรมภายนอก

1.  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคำมองหลวง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย จังหวัดเชียงใหม่

         

 

หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม

ประวัติการฝึกอบรมรายบุคคล

การประเมินผลการฝึกอบรม

  

 

 

 

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

          1) ภายในองค์กร เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสาร ต่อบุคคลทุกระดับภายในสังกัด ผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายเวียน และ Line กลุ่ม

          2) ภายนอกองค์กร เป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กับบุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้ถูกต้อง  ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การแจ้งข่าวสารผ่านเว็บไซต์ กล่องรับแสดงความคิดเห็น  Fanpage Facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์

 

ช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์

     1. บอร์ดประชาสัมพันธ์

     2. ไลน์กลุ่มสำนักงาน (green office  ทสจ นว)

     3. เว็บไซต์สำนักงาน 

     4. Fanpage Facebook 

 

วิธีการสื่อสาร

 ลำดับ

หัวข้อเรื่อง

ประเภท

วิธีการ

ความถี่

ภายใน

ภายนอก

1

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

1. ติดประกาศบนบอร์ด

2. ประชุมชี้แจง

3. Line กลุ่มสำนักงานฯ

4. Website สำนักงานฯ

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

2

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีนัยสำคัญ

X

1. ติดประกาศบนบอร์ด

2. Line กลุ่มสำนักงานฯ

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

3

การปฏิบัติตามกฎหมาย

X

1. ติดประกาศบนบอร์ด

2. Line กลุ่มสำนักงานฯ

ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง

4

ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 5ส

1. ติดประกาศบนบอร์ด

2. Line กลุ่มสำนักงานฯ

3. Website สำนักงานฯ

ทุกเดือน

5

เป้าหมายและมาตรการพลังงาน – ทรัพยากร (ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ) (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

1. ติดประกาศบนบอร์ด

2. Line กลุ่มสำนักงานฯ

3. Website สำนักงานฯ

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

6

เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย

1. ติดประกาศบนบอร์ด

2. Line กลุ่มสำนักงานฯ

3. Website สำนักงานฯ

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

7

ผลการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย

X

1. ติดประกาศบนบอร์ด

2. ประชุมชี้แจง

3. Line กลุ่มสำนักงานฯ

ทุกเดือน

8

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

X

1. ติดประกาศบนบอร์ด

2. ประชุมชี้แจง

3. Line กลุ่มสำนักงานฯ

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

9

ก๊าซเรือนกระจก

1. ติดประกาศบนบอร์ด

2. ประชุมชี้แจง

3. Line กลุ่มสำนักงานฯ

4. Website สำนักงานฯ

ทุกเดือน

10

ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์  เพื่อกระตุ้นพนักงานในการสร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบ

X

1. สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งตามจุดการใช้พลังงานนั้นๆ อาทิ ก๊อกน้ำในห้องน้ำ ที่เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

11

  ข้อร้องเรียนที่ได้รับ

1. สำเนาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. ติดประกาศบนบอร์ด

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

หมายเหตุ :    √ เผยแพร่ X ไม่เผยแพร่

 

แผนการสื่อสาร

 รูปแบบการสื่อสาร

การสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

  

 

การสื่อสารผ่าน Line กลุ่มสื่อสารองค์กร

  

การแจ้งข่าวสารผ่านเว็บไซต์

 

สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์

      

    

 

การตั้งกล่องรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ   

     

 

การจัดการข้อร้องเรียน