Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

สำนักงานสีเขียว Green Office

การดำเนินงาน หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

การดำเนินงาน หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

          สำนักงานมีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในสำนักงาน แต่จะใช้มากใช้น้อยขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรม ดังนั้น ทางสำนักงาน จะต้องกำหนดมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า การกำหนดเวลาเปิด-ปิด การติดป้ายรณรงค์ เป็นต้น และทางสำนักงานจะต้องเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปริมาณการใช้พลังงานดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานจะต้องควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานด้วย

 

เกณฑ์ : 3.1 การใช้น้ำ

          สำนักงานมีการใช้พลังงานหลายรูปแบบและที่ขาดไม่ได้คือการใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค ดังนั้น ทางสำนักงาน จะต้องปลูกฝังในการใช้อย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีการควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม โดยกำหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และทางสำนักงานจะต้องเก็บข้อมูลการใช้น้ำ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ สำนักงานได้ดำเนินการ ดังนี้

          1. จัดทำ ข้อมูลสถิติการใช้น้ำ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำ ทำให้ทราบสถานะ การใช้น้ำในช่วงที่ผ่านมาว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และนำไปตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมต่อไป ดังตาราง

ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการใช้น้ำ ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2562

เดือน

ปี 2561 (ลบ.ม)

ปี 2562 (ลบ.ม)

ตุลาคม

44.00

52.00

พฤศจิกายน

83.00

58.00

ธันวาคม

89.00

74.00

มกราคม

77.00

42.00

กุมภาพันธ์

81.00

59.00

มีนาคม

57.00

40.00

เมษายน

82.00

44.00

พฤษภาคม

-

48.00

มิถุนายน

-

 

กรกฎาคม

-

 

สิงหาคม

-

 

กันยายน

67.00

 

ปริมาณการใช้เฉลี่ย/เดือน

(6 เดือน)

 71.14

52.71


          2. กำหนด มาตรการลดใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร ประกอบด้วย แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด การตรวจสอบอุปกรณ์ชำรุดและระบบท่อ 

          3. ตั้งค่าเป้าหมายการใช้น้ำ โดยดูจากสถิติย้อนหลัง ประกอบด้วย หน่วยการใช้น้ำรวม นำมาสรุปร่วมกันโดยเป้าหมายสามารถเป็นไปได้ จากการพิจารณาสถิติในปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก เทียบกับ ปี 2562 ปรากฎว่ามีแนวโน้มลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.90  ดังนั้น การตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงาน จึงควรลดการใช้น้ำลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561   

การตั้งเป้าหมายการใช้พลังงาน (น้ำ)

ลำดับ

รายการ

หน่วย

เป้าหมาย

1

  น้ำ  – ปริมาณการใช้น้ำ มีค่าลดลงเมื่อเทียบปีงบประมาณที่ผ่านมา

ร้อยละ

10

 

          4. สื่อสารการประหยัดน้ำ โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เรื่องการประหยัดน้ำ มาตรการประหยัด เป้าหมายการใช้ และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Line เว็บไซต์ เป็นต้น

 

          5. สรุปผลการใช้น้ำ เมื่อมีการตั้งเป้าหมายการใช้น้ำ และมีการกำหนดมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือนแล้ว เมื่อสิ้นเดือนจะมีการสรุปผลการใช้น้ำ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ หากไม่ได้ตามเป้าหมายจะค้นหาสาเหตุ และสื่อสารให้บุคลากรรับรู้ร่วมกันและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมายในการใช้น้ำ 

 

ลำดับ

รายการ

ผลการใช้พลังงานปี 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย

แผน

ผล

1

 

  น้ำ  – ปริมาณการใช้น้ำมีค่าลดลงเมื่อเทียบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ร้อยละ

10

28.10

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงาน (น้ำ) /ค่าเป้าหมาย /ผลการดำเนินการ

         

 

เกณฑ์ : 3.2 การใช้พลังงาน

  1. จัดทำ ข้อมูลสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และน้ำมัน ทำให้ทราบสถานะ การใช้ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และนำไปตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมต่อไป ดังตาราง

ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2562

เดือน ปี 2561 (กิโลวัตต์) ปี 2562 (กิโลวัตต์)
ตุลาคม    2,944.66    2,112.50
พฤศจิกายน    2,412.82    1,616.00
ธันวาคม    2,408.61    1,758.99
มกราคม    1,685.90    1,462.01
กุมภาพันธ์    2,395.03    1,636.50
มีนาคม    3,405.79    2,284.49
เมษายน    2,591.90    2,328.00
พฤษภาคม    1,456.19    2,474.00
มิถุนายน    1,124.20  
กรกฎาคม    1,094.58  
สิงหาคม    1,284.55  
กันยายน    2,124.00  
ปริมาณการใช้เฉลี่ย/เดือน   2,077.35   1,959.06

 

ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2562

เดือน ปี 2561 ปี  2562
ตุลาคม        74.96    380.86
พฤศจิกายน      318.13    293.47
ธันวาคม      117.34    226.83
มกราคม      525.16    436.57
กุมภาพันธ์      329.39    307.23
มีนาคม      277.65    302.52
เมษายน      373.60    380.51
พฤษภาคม      224.17   252.306
มิถุนายน      430.02  
กรกฎาคม      251.27  
สิงหาคม      232.34  
กันยายน      297.49  
ปริมาณการใช้เฉลี่ย/เดือน      287.63    322.54


          2. กำหนด มาตรการลดใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรประกอบด้วย แนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด การตรวจสอบอุปกรณ์ชำรุด การรณรงค์และการจัดการเพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  

          3. ตั้งค่าเป้าหมายการใช้ไฟฟ้า และน้ำมัน โดยดูจากสถิติย้อนหลัง ประกอบด้วย หน่วยการใช้ไฟฟ้ารวม น้ำมันรวม นำมาสรุปร่วมกันโดยเป้าหมายสามารถเป็นไปได้ จากการพิจารณาสถิติในปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก เทียบกับ ปี 2562 ปรากฎว่าการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง คิดเป็นร้อยละ 19  แต่น้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18.56  ดังนั้น การตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงาน จึงควรลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 5 น้ำมันลดลง ร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561   

การตั้งเป้าหมายการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)

ลำดับ

รายการ

หน่วย

เป้าหมาย

1

  ไฟฟ้า  – ปริมาณการใช้ไฟฟ้า มีค่าลดลงเมื่อเทียบปีงบประมาณที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

 

การตั้งเป้าหมายการใช้พลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง)

ลำดับ

รายการ

หน่วย

เป้าหมาย

1

  น้ำมัน  – ปริมาณการใช้น้ำมัน มีค่าลดลงเมื่อเทียบปีงบประมาณที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

 

          4. สื่อสารการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  เป้าหมายการใช้ และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Line เว็บไซต์ เป็นต้น

 

          5. สรุปผลการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อมีการตั้งเป้าหมายการใช้ และมีการกำหนดมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือนแล้ว เมื่อสิ้นเดือนจะมีการสรุปผลการใช้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ หากไม่ได้ตามเป้าหมายจะค้นหาสาเหตุ และสื่อสารให้บุคลากรรับรู้ร่วมกันและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมายในการใช้ต่อไป 

 

ลำดับ

รายการ

ผลการใช้พลังงานปี 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย

แผน

ผล

1

 

  ไฟฟ้า  – ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามีค่าลดลงเมื่อเทียบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ร้อยละ

5

8.12

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) /ค่าเป้าหมาย /ผลการดำเนินการ

         

ลำดับ

รายการ

ผลการใช้พลังงานปี 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย

แผน

ผล

1

 

 น้ำมันเชื้อเพลิง  – ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมีค่าลดลงเมื่อเทียบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ร้อยละ

5

-15.17

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงาน (น้ำเชื้อเพลิง) /ค่าเป้าหมาย /ผลการดำเนินการ

         

เกณฑ์ 3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ

          พลังงานและทรัพยากรมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินการภายในสำนักงาน ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรอีกหลายประเภท ได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวมีความสำคัญต่อกิจกรรมในสำนักงาน และที่สำคัญมีการใช้ปริมาณมากในแต่ละวัน ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ  โดยมีขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จัดทำ  บันทึกข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากร  ประกอบด้วย กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องเขียน เป็นต้น เพื่อให้ทราบสถานะ การใช้ทรัพยากร เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการใช้ ทรัพยากรต่อไป โดยจะกำหนดเป็นเป้าหมายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเน้นไปที่ กระดาษ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีการใช้ในหอสมุดและคลังความรู้ฯ มากที่สุด นอกจากนี้หากลดการใช้กระดาษได้ จะช่วยลดปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ได้ด้วยเช่นกัน ดังตาราง

 

ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการใช้กระดาษ ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2562

เดือน ปี 2561 ปี  2562
ตุลาคม 0 0
พฤศจิกายน 0 0
ธันวาคม 0 90
มกราคม 0 0
กุมภาพันธ์ 69  0
มีนาคม 60 0
เมษายน 0 60
พฤษภาคม 80 0
มิถุนายน 45 40
กรกฎาคม 25 5
สิงหาคม  0 60
กันยายน 37 0
ปริมาณการใช้เฉลี่ย/เดือน 26.33 21.5

 

การตั้งเป้าหมายการใช้ทรัพยากร (กระดาษ)

ลำดับ

รายการ

หน่วย

เป้าหมาย

1

  กระดาษ  – หน่วยการใช้กระดาษมีค่าลดลงเมื่อเทียบปีงบประมาณที่ผ่านมา

ร้อยละ 

5

 

          สื่อสารการประหยัดกระดาษ โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เรื่องการประหยัด กระดาษ มาตรการประหยัดพลังงาน เป้าหมายการใช้พลังงาน และทรัพยากร และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Line และ เว็บไซต์ เป็นต้น

5. สรุปผลการใช้กระดาษ เมื่อมีการตั้งเป้าหมายการใช้กระดาษ และมีการกำหนดมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือนแล้ว เมื่อสิ้นเดือนจะมีการสรุปผลการใช้น้ำ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ หากไม่ได้ตามเป้าหมายจะค้นหาสาเหตุ และสื่อสารให้บุคลากรรับรู้ร่วมกันและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมายในการใช้กระดาษ 

 

ลำดับ

รายการ

ผลการใช้พลังงานปี 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย

แผน

ผล

1

 

  กระดาษ  – ปริมาณการใช้กระดาษมีค่าลดลงเมื่อเทียบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ร้อยละ

5

19.30

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษ /ค่าเป้าหมาย /ผลการดำเนินการ