Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

สำนักงานสีเขียว Green Office

การดำเนินงาน หมวด 4 การจัดการของเสีย

การดำเนินงาน หมวด 4 การจัดการของเสีย

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการจัดการของเสีย ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงานและของผู้ที่เข้ามารับบริการ ได้แก่ การจัดการขยะและการจัดการน้ำเสีย

ซึ่งการจัดการของเสียได้ใช้หลักการลดปริมาณของเสียตั้งแต่ต้นทาง การลดใช้ (Reduce) การใช้ช้ำ (Reuse) การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักของบุคลากรและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ มีการบันทึกข้อมูลการเกิดปริมาณของเสีย กำหนดเส้นทางการกำจัด ตลอดจนการนำของเสียมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.1 การจัดการของเสีย

          การจัดการของเสียของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา จัดทำโครงการและคู่มือในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในสำนักงานรวมถึงกำหนดมาตรการจัดการขยะและน้ำเสียเพื่อให้มีการจัดการขยะและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการเกิดขยะและโฟมที่เกิดขึ้นในสำนักงาน ด้วยการใช้หลัก 3Rs (reduce reuse และ recycle) 

เนื่องจากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักงานพบว่า ขยะ เป็นปัญหาด้านมลพิษอย่างมีนัยสำคัญของสำนักงานฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ มีความตระหนักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานฯให้มากขึ้น สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นและประชาชนได้
  2. เพื่อให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯเป็นไปอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด การลดปริมาณขยะตามแนวทาง 3R ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและการนำขยะไปใช้ประโยชน์สูงสุด
  3. เพี่อให้มีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รวมถึงเพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอีกประการหนึ่ง

โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่ต้องนำส่งไปกำจัดได้มากกว่าร้อยละ 20 มีการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก การลดการใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และการงดใช้โฟมบรรจุอาหารนำเข้ามาในสำนักงานตลอดจนในกิจกรรมต่างๆ

 

4.1.1 การดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร

เพื่อให้บุคลากรและประชาชนมีความรู้ด้านการจัดการขยะและมีการดำเนินการคัดแยกขยะตามประเภทที่เกิดขึ้น มีจุดพักและจุดรวบรวมขยะแต่ละประเภท และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 

 

 

     

4.1.2 การดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ด้วยการการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนักให้แก่บุคลากร รวมถึงการแจ้งนโยบายเกี่ยวกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะและของเสียให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปทราบ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ Line สื่อสารองค์กร และเว็บไซต์

   

 

       

  4.1.3 สำรวจประเภทขยะ ปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะของบุคลากร และ ผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดจุดตั้งถังรองรับขยะและจำนวนถังขยะให้เหมาะสม รวมถึงมีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะ และจัดวาง ณ จุดที่ได้กำหนดไว้

 

จุดตั้งถังขยะ ชั้นที่ 1

จุดตั้งถังขยะ ชั้นที่ 2

จุดตั้งถังขยะ บริเวณสำนักงาน

          

 

 

4.1.4 กำหนดเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภทมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดการขยะ 

 

โดยมีแผนผังการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสีย ดังนี้ 

        

   และจัดทำคู่มือการจัดการขยะในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้บุคลากรดำเนินการเป็นไปแนวทางเดียวกันก่อนที่ทางเทศบาลนครนครสวรรค์เข้ามารวบรวมนำไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครนครสวรรค์

 

4.1.5 มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขยะรายวันของสำนักงาน และมีการบันทึกข้อมูลการใช้ถุงพลาสติก แก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และการใช้โฟม เพิ่มเติมจากการบันทึกประมาณขยะแต่ละประเภทรายวันที่เกิดขึ้น และสรุปข้อมูลผลที่ดำเนินการได้

 

       4.1.6 ดำเนินกิจกรรมในการลดปริมาณของเสียตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ รณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วน้ำแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง การงดใช้กล่องโฟม  เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินงานตามมาตรการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐ คือ การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว การลดการใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร และมีการดำเนินการโครงการสำนักงานสร้างสุขและการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนตามมาตรการดังกล่าวด้วยอีกประการหนึ่ง

         

      

4.1.6 มีการการรวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่าย และนำรายได้ไปจัดเป็นสวัสดิการภายในสำนักงาน และคัดแยกขวดน้ำพลาสติกเพื่อใช้บรรจุน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ (กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่) เป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น

         

         

 

4.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

          การจัดการน้ำเสียในสำนักงานฯ เป็นปัญหาหนึ่งที่จะต้องจัดการตั้งแต่ต้นทางและควบคุมที่ปลายทางก่อนปล่อยระบายสู่สิ่งแวดล้อม มีการนำน้ำเสียที่เกิดขึ้นมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในการรดน้ำต้นไม้ เพื่อลดการใช้น้ำประปา

          การดำเนินการจัดการน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจากสำนักงานนั้น น้ำเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะปล่อยน้ำทิ้งไปยังบ่อบำบัดของสำนักงานและต่อเข้าท่อระบายน้ำเพื่อนำไปเข้าสู่ระบบบำบัดของสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์  สำหรับการจัดการของเสียประเภทไขมัน และเศษอาหารที่เกิดขึ้น โดยติดตั้งระบบระบบดักไขมัน การนำเศษอาหารไปทำปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์  นอกจากนั้น ยังได้หาแนวทางลดและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดน้ำเสีย ดังนี้ 

          – หลีกเลี่ยงการปรุงอาหารในสำนักงาน

          – คัดแยกเศษอาหารออกก่อนนำไปล้างยังจุดล้างภาชนะ

          – รวบรวมภาชนะที่จะล้างให้มีปริมาณมาก เพื่อลดจำนวนครั้งในการล้าง

          – เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้รับฉลากเขียว เป็นต้น

          – กำหนดมาตรการประหยัดน้ำภายในสำนักงาน ช่วยลดปริมาณการเกิดน้ำเสียจากสำนักงานอีกด้วย

          – มีการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยการติดป้ายเตือนไว้ตามก๊อกน้ำทุกจุด

 

การรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

    

 

กำหนดจุดล้างภาชนะ และมีระบบดักไขมัน 

    

 

นำน้ำเสียที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ใหม่ 

     

 

 

ตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ