Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

สำนักงานสีเขียว Green Office

การดำเนินงาน หมวด 1 การกำหนดนโยบาย และการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงาน หมวด 1 การกำหนดนโยบาย และการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงาน หมวด 1 การกำหนดนโยบาย และการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม       

นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องมี ความชัดเจน และง่ายต่อการอธิบายแก่พนักงานในสำนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้สนใจทั่วๆไป พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ สะท้อนให้เห็นสภาวะและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป และเผยแพร่แก่บุคลากรภายในและสาธารณะให้รับทราบทั่วถึงกัน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงทัศนวิสัย ความตั้งใจ มุ่งมั่น และหลักการในการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม ใช้สำหรับเป็นกรอบสำหรับการดำเนินการของสำนักงาน มีความสอดคล้องกับกฎหมาย เกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงให้การจัดการสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่ง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการกำหนดนโยบายทั้งสิ้น 10 ข้อ ดังนี้

 

 

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมีความร่วมมือกันในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขอนามัยและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นสำนักงานสีเขียวและสอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์จึงได้มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบบุคลากรออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานร่วมกัน ซึ่ง มีผลปรากฏว่า มีปัญหาที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ 

1.ขยะ 

2.พลังงานไฟฟ้า

3.น้ำ

ซึ่งเมื่อพบปัญหาจึงได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการกำหนดมาตรการต่างๆ และ กำหนดเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

    

 

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ศึกษาและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการของเสีย ต่างๆ และได้จัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ด้านน้ำเสีย ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทบางขนาด พ.ศ.2548

2.ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

3.ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

4.ด้านมลพิษทางอากาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

 

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้น้ำมัน การปล่อยก๊าซมีเทนจากระบบ septic tank การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้กระดาษ การใช้น้ำประปาและขยะ และตั้งเป้าหมายในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และมีการจัดเก็บฐานข้อมูลการเกิดก๊าซเรือนกระจกและข้อมูลรายเดือนพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงาน
รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ในเรื่องก๊าซเรือนกระจกและความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว

 

 

บันทึกข้อมูลและทำแผนภูมิเปรียบเทียบการเกิดก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน

เกณฑ์  : 1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกำหนดกิจกรรม ตลอดจนมีผู้ที่รับผิดชบชัดเจน รวมไปถึงมีการประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว รวมถึงมีการปรับปรุงโครงการและแผนงานให้เหมาะสมและสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ