Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

นนี้ (24 กรกฏาคม 2563) เวลา 09.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ บริเวณบ้านเกาะขาช้าง หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปรีชาญ สามารถ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ รายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ รวมถึงการฝึกอบรม "จิตอาสา" เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ซึ่งโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า นี้ มีเป้าหมายในการดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 -2570 ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูและมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่า ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยระยะแรก 76 จังหวัด มีพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการ ปลูกป่า ทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเร่งด่วน 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ตาก น่านนครราชสีมา ชัยภูมิ และ นครศรีธรรมราช ซึ่งกำหนดว่าจะต้องปลูกป่าได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นไม่ต่ำกว่าจังหวัดละ 10 แห่ง ส่วนอีก 71 จังหวัด(รวมกรุงเทพฯ) จะปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่
ส่วนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จะดำเนินการต่อเนื่องจาก ปี 2563-2570 ในการฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าในอีก 77 จังหวัด(รวมกรุงเทพฯ) เฉลี่ยจังหวัดละ 100ไร่/ปี ซึ่งในระยะที่ 2 คาดว่าจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ประมาณ 14,200 ไร่ ส่วนเป้าหมายการดำเนินการตั้งแต่ ปี 2565 -2570 ได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่า ให้ได้ 15 - 20% ของพื้นที่ต้นน้ำ ที่เสื่อมสภาพและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎร จำนวน 12.7 ล้านไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์และป่าอื่นๆ รวมถึงป่าชายเลน ป่าชุมชน และป่าพรุ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย ซึ่งการจัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในครั้งนี้ ทุกจังหวัดได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า "พระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ซึ่งสะท้อนถึง พระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญและทรงห่วงใยในเรื่องน้ำและป่า เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการร่วมกันปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ในวของจังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้ เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป

แกลเลอรี่