Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

วีดีโอที่น่าสนใจ

โครงการลดใช้ถุงพลาสติก

โครงการลดใช้ถุงพลาสติก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมีการเริ่มรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา

และในปี 2560 ได้ยกระดับ การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เป็น ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และทุกวัน ภายใต้คำขวัญที่ว่า รวมพลัง สร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลดขยะถุงพลาสติกซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะตามแนวทาง ประชารัฐ 

ซึ่งสามารถดาวน์โหลด โปสเตอร์ รณรงค์ได้ที่ เว็บไซต์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th