Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเบอร์อะไรครับ

Answer

056-228058

ผู้ตอบ: nakhonsawan Admin
วันที่ : 21 มิ.ย. 60

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอมีเลื่อยโซ่ยนต์

Answer

 -  สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านผู้ขอฯ

 -  ใบรับรองแพทย์

 

ผู้ตอบ: nakhonsawan Admin
วันที่ : 25 มิ.ย. 62

เลื่อยโซ่ยนต์ ที่จะต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ต้องมีขนาดกี่แรงม้า

Answer

ขนาดตั้งแต่ 1 แรงม้า และมีแผ่นบังคับโซ่ความยาวตั้งแต่ 12 นิ้ว

ผู้ตอบ: nakhonsawan Admin
วันที่ : 25 มิ.ย. 62

การประกอบกิจการน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง

Answer

                   1. การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

                   2. การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

                   3. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

                   4. การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

                   5. การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

                   6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

                   7. การขอเลิกใช้น้ำบาดาล

ผู้ตอบ: nakhonsawan Admin
วันที่ : 25 มิ.ย. 62

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดินของตัวเองต้องขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือไม่

Answer

การเจาะบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อจะต้องขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติ

น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 หมวด 2 มาตรา 16 ความว่า ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาล

ในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้น

หรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

 

ผู้ตอบ: nakhonsawan Admin
วันที่ : 25 มิ.ย. 62

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง

Answer

1. แบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล นบ.1

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

4. หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง

5. หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคล (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

8. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของช่างเจาะ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

10. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่และแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะเจาะน้ำบาดาลและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน 

ผู้ตอบ: nakhonsawan Admin
วันที่ : 25 มิ.ย. 62

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า มีอะไรบ้าง

Answer

-  หลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

-  หลักฐานการขึ้นทะเบียนดวงตรา

-  สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านผู้ขอฯ

 

ผู้ตอบ: nakhonsawan Admin
วันที่ : 25 มิ.ย. 62

เอกสารที่ต้องใช้ ในการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า มีอะไรบ้าง

Answer

-  สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านผู้ขอฯ

-  สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

-  ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีหลักฐานการอนุญาต  การเช่า  การซื้อ  การผ่อน  หรือการตกทอดทางมรดก

-  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง/เขตติดต่อและแนวเขตที่ดิน

-  ภาพถ่ายของต้นไม้/ชนิดพันธุ์ไม้ที่ขอขึ้นทะเบียน

ผู้ตอบ: nakhonsawan Admin
วันที่ : 25 มิ.ย. 62
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1