Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ต.ค. 60

ขอเลิกใช้น้ำบาดาล

16 ต.ค. 60

คำขอแก้ไขใบอนุญาต

3 พ.ย. 60

คำขอโอนใบอนุญาต

16 ต.ค. 60

คำขอต่ออายุใบอนุญาต

3 พ.ย. 60

คำขอรับใบแทน

16 ต.ค. 60

คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

16 ต.ค. 60

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

22 มิ.ย. 60

คำขอตรวจวัดประทับตราเพื่อคำนวณค่าภาคหลวงและหรือค่ำบำรุงป่ำ

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2