Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการพลเรือน

ผู้บริหารระดับสูง

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8543
อีเมล : jatuporn.b@mnre.go.th

 

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8546
อีเมล : oranuj.mnre@gmail.com

นายจงคล้าย วรพงศธร

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8559
อีเมล : chongklai_w@hotmail.com

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8563
อีเมล : pinsak@gmail.com,
y.cherry77@gmail.com

นายเฉลิมชัย ปาปะทา

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8552
อีเมล : lerm47@hotmail.com

ว่าง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6198
อีเมล : -

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6245
อีเมล : vongsuwat.por@gmail.com

ว่าง

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8573
อีเมล : -

ว่าง

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8570
อีเมล : -

ว่าง

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8662
อีเมล : -

ว่าง

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8567
อีเมล : -

นายพิชิต สมบัติมาก

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6309
อีเมล : pichit.s@mnre.go.th

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6334
อีเมล : jinya_l@hotmail.com

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล เจริญชันษา

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2298 2121
อีเมล : athapol.c@pcd.go.th

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8400 ต่อ 1802
อีเมล : rutrutchada@windowslive.com

นายธัญญา เนติธรรมกุล

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1901
อีเมล : thanya.officer@gmail.com

นายสุรชัย อจลบุญ

อธิบดีกรมป่าไม้
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 4292 - 3
ต่อ 5173, 5199
อีเมล : surachai29p@hotmail.com

นายโสภณ ทองดี

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2141 1234
อีเมล : chukamnerd@gmail.com

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2621 9501
อีเมล : dpspongboon@gmail.com

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6111
อีเมล : bhadol.t@dwr.mail.go.th

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2666 7111
อีเมล : sakda.v@dgr.mail.co.th

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2282 3243 ต่อ 200
อีเมล : pornpenfio@fio.co.th

นายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2587 0050 - 61 ต่อ 116
อีเมล : attazoo@gmail.com

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5384 1137
อีเมล : ronnarong-s@gmail.com

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2141 9805
อีเมล : kiatchai@tgo.or.th

นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2141 7810
อีเมล : tunyaluck@bedo.or.th