Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กฎกระทรวง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

5 มิ.ย. 62

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านงาช้าง พ.ศ. 2558

5 มิ.ย. 62

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายงาช้าง พ.ศ. 2558

5 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

5 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

5 มิ.ย. 62

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าน้ำอนุรักษ์น้ำบาดาล พ.ศ. 2547 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520]

5 มิ.ย. 62

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2547 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520]

5 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
1 2 3 >