Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมติดตามการพัฒนาจังหวัดพะเยาของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมติดตามการพัฒนาจังหวัดพะเยาของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมติดตามการพัฒนาจังหวัดพะเยาของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย
โดยการเดินทางมาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามแนวทางในการบริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยาด้วย โดยเฉพาะกว๊านพะเยา หนองเล็งทรายแหล่งน้ำอื่นอ่างเก็บน้ำทั่วไปในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดพะเยา เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค โดยปัจจุบัน จังหวัดพะเยาในแหล่งน้ำต่างๆสามารถกักเก็บน้ำได้ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 9 อำเภอ รวมถึงแหล่งน้ำเหนือกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำในอำเภอแม่ใจคือหนองเล็งทราย ซึ่งในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา ก็จะได้มีการนำเสนอ สภาพปัญหารวมถึงแนวการแก้ไขปัญหา และโครงการต่างๆในการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดพะเยาด้วย โดยการทำงานในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนั้นจะทำงานเชื่อมโยงกันกับจังหวัดใกล้เคียงด้วย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพะเยาด้วย นอกจานี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ติดตามการขับเคลื่อนการค้าเสรีที่ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก , โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบอาคารด่านชายแดนในพื้นที่ส่วนสนับสนุนด่านชานแดนถาวรบ้านฮวกโครงการศึกษาออกแบบถนนรอบกว๊านพะเยาและไฟส่องสว่าง โครงการแผนแม่บทโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนารถไฟทางคู่โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร โครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพะเยา โครงการศึกษาออกแบบและแผนแม่บทศูนย์วิจัยนกยูงไทยระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเส้นทางล้านนา- ล้านช้าง โครงการบำบัดคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำจากชุมชนก่อนลงไหลสู่กว๊านพะเยาโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดพะเยา โครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านการพัฒนาและปรับปรุงวัดติโลกอาราม , โครงการศึกษารูปแบบและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งทางรางจังหวัดพะเยา โครงการออกแบบและจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองโบราณเวียงลอ การขอรับการสนับสนุนขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่