Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

๑. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 5. ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่ประกาศรับสมัครหรือจังหวัดที่ใกล้เคียง
 6. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 7. เป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 8. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบเขตการดำเนินโครงการ “ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ

        ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ”

 1. ไม่เป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว เช่น

                 - รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) 

                 - รับเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาท เป็นต้น

(6)  สำรวจชนิดพันธุ์ไม้ที่ต้องการ

      (7) สำรวจข้อมูลเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(8)  สำรวจข้อมูลอื่นๆ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความต้องการของชุมชน/พื้นที่ (ถ้ามี)

                   2.2.2 ส่งรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้าง

 

3. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

     ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ 1 เดือน ในอัตรางวดละ 9,000 บาท/คน/งวด รวม 3 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท/คน  

 

4.  ระยะเวลาการจ้าง

      ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

5. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกข้อตกลง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

 

6. รายละเอียดการรับสมัคร

6.1  หลักฐานการสมัคร

          6.1.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป       (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

                    6.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

                   6.1.3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

                   6.1.4  สำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษาหรือประกาศนียบัตร จำนวน 2 ฉบับ

                   6.1.5  สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 2 ฉบับ

                   6.1.6  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล                          (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

 

6.2  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นหลักฐานการสมัครและหลักฐานการสมัคร         ด้วยตนเองที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ที่อยู่ 633 หมู่ที่ 11                     ถนนป่าแดง – ห้วยบง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันอังคาร ที่  16 มิถุนายน            ถึงวันจันทร์ ที่ 22  มิถุนายน พ.ศ. 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร              และใบเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา http://phayao.mnre.go.th หัวข้อข่าวเด่น/ประชาสัมพันธ์ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5488 7112  ในวันและเวลาราชการ

 1. มีคุณสมบัติอื่นตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกำหนดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

2.  ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน  

      2.1  ชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

      2.2  รายละเอียดการจ้างงาน

                2.2.1 ดำเนินการสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

                                  (๑)  สำรวจแปลงเกษตรในพื้นที่ประสบภัยนอกเขตชลประทาน (ภัยแล้ง/น้ำท่วม)

      (๒)  สำรวจโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำที่ชำรุดเสียหาย

      (๓)  สำรวจบ่อบาดาลสาธารณะที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซม

      (4) สำรวจการจัดการขยะ

      (5) สำรวจพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟู

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาและทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาhttp://phayao.mnre.go.th    

                               

8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563  เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 

9. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

           ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากการสัมภาษณ์ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 การจัดจ้าง
จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 

10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

           สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกตามลำดับคะแนน ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ทางเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด วันที่ 30 กันยายน 2563

 

                                                    ประกาศ ณ วันที่  15  มิถุนายน พ.ศ. 2563

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการ ทสจ

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 123 ครั้ง

ใบเสนอราคา

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 127 ครั้ง

ใบสมัครงาน

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 124 ครั้ง