Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

      ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 

      ตามที่จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาได้มีประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริหาร “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นั้น

       

      บัดนี้ จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา             ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริหาร “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”    เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ พร้อมข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 

1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

                       

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

ตำบล

อำเภอ

1

63001

นางสาวณัฐริกา  กันทเรศ

บุญเกิด

ดอกคำใต้

2

63002

นายสมชาย  แก้วติ๊บ

บ้านต๋อม

เมืองพะเยา

3

63003

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ไพฑูรย์  ดวงตา

บ้านต๋อม

เมืองพะเยา

4

63004

นายวงศกร  แป้งหอม

ท่าจำปี

เมืองพะเยา

5

63005

นายอธิราช  เผ่ากันทะ

หนองหล่ม

ดอกคำใต้

6

63006

นายณรงค์ชัน  สดแสง

เวียง

เมืองพะเยา

7

63007

นางสาวพรชิตดา  น้อยตุ่น

บ้านเหล่า

แม่ใจ

8

63008

นายณัฐชัย  บุญปั๋น

ห้วยยางขาม

จุน

9

63009

นางภาวิณี  พูนพิพัฒน์

บ้านถ้ำ

ดอกคำใต้

10

63011

นายทิวานนท์  ระย้าแก้ว

น้ำแวน

เชียงคำ

11

63012

นายกฤตภัทร์  สงวนใจ

บ้านต๋อม

เมืองพะเยา

12

63013

ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์  ต๊ะวงค์

แม่สุก

แม่ใจ

13

63014

นายเขมทัต  หลักเลิศ

แม่สุก

แม่ใจ

14

63015

นายปราโมทย์  ชุมภูกุล

ท่าวังทอง

เมืองพะเยา

15

63016

นางสาวปาลินี  ศรีวิชัย

ปง

ปง

16

63017

นายคมสันต์  เสมอใจ

สันป่าม่วง

เมืองพะเยา

17

63018

นางจินตนา  มาตรมูล

บ้านถ้ำ

ดอกคำใต้

18

63019

นายอติวิชณ์  แสงหล้า

แม่อิง

ภูกามยาว

19

63020

นายวิทวัส  กุมใจ

ป่าสัก

ภูซาง

20

63021

นางสาวอินทิพร  บัวตูม

ฝายกวาง

เชียงคำ

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

ตำบล

อำเภอ

21

63022

นางสาวดวงปราณี  ศิริเมือง

บ้านต๊ำ

เมืองพะเยา

22

63023

นางสาวสุธาสินี  น้อยสุข

บ้านเหล่า

แม่ใจ

23

63024

นางสาวศิริพร  นามเมือง

บ้านต๊ำ

เมืองพะเยา

24

63025

นางสาวปียาพัชร  เครื่องสนุก

สันป่าม่วง

เมืองพะเยา

25

63026

นายธีรพงษ์  แสนหลวง

แม่สุก

แม่ใจ

26

63027

นางสาวกัลยรัตน์  กันทา

ท่าวังทอง

เมืองพะเยา

27

63028

นายทะนง  มะลิลา

อ่างทอง

เชียงคำ

28

63029

นางสาวปิยะธิดา  ทำดี

บ้านต๋อม

เมืองพะเยา

29

63030

นางสาวสุดา  ขันชัยวงค์

แม่นาเรือ

เมืองพะเยา

30

63033

นางสาวสิริยากร  พรหมเสน

ดอกคำใต้

ดอกคำใต้

31

63034

นางสาวเจนจิรา  หวลอารมณ์

จุน

จุน

32

63035

นายจักรกฤษณ์  สิทธินนท์

จำป่าหวาย

เมืองพะเยา

33

63036

นายธนภาคย์  การเร็ว

ห้วยข้าวก่ำ

จุน

34

63037

นางสาวประกายกานต์  บัวมีธูป

แม่กา

เมืองพะเยา

35

63038

นายคมกริช  สร้างไมตรี

ท่าจำปี

เมืองพะเยา

36

63039

นางสุวรรณรีย์  ไชยลังกา

สระ

เชียงม่วน

37

63040

นางสาวณัฐทินันท์  โรจนเจนกิจ

ผาช้างน้อย

ปง

38

63041

นางสาวรัติกาล  บุญปั๋น

สันโค้ง

ดอกคำใต้

39

63042

นายสรวิชญ์  คมแก้ว

ออย

ปง

40

63043

นางสาวนุชนันท์  ขันทะบุตร

บ้านมาง

เชียงม่วน

41

63044

นางสาวสุภัคภรณ์  กันไชย

งิม

ปง

42

63045

นายสุริยะ  ศรีวงค์

บ้านปิน

ดอกคำใต้

43

63046

นายฤทธิชัย  เผ่าป้อ

ดงเจน

ภูกามยาว

44

63047

นายรัฐพงษ์  ศรีเมือง

จำป่าหวาย

เมืองพะเยา

45

63048

นายโกวิท  ปงใจดี

แม่สุก

แม่ใจ

46

63049

นายคริษฐ์  พรหโมบล

แม่ใส

เมืองพะเยา

47

63051

นายโสภณัฐ  ไชยลังกา

ป่าสัก

ภูซาง

48

63052

นายณัฏฐนิช  พระกำยาน

เจดีย์คำ

เชียงคำ

49

63053

นายเกียรติพล  ไชยวงค์

ศรีถ้อย

แม่ใจ

50

63054

นางนภัสกรณ์  เครือบุญมา

แม่ใส

เมืองพะเยา

51

63055

นายพรพัฒน์  สุเมธะ

เจดีย์คำ

เชียงคำ

52

63056

นายภานุพันธ์  จันทนะ

ปง

ปง

53

63057

นางสาวชนิษฐา  แก้วศักดิ์

หย่วน

เชียงคำ

54

63058

นางสาววรัญญา  คงกิจเจริญ

เจย์ดีคำ

เชียงคำ

55

63059

นางสาวอรุณวรรณ  หาญป้อ

บ้านต๋อม

เมืองพะเยา

56

63060

นายปภัสรณ์  คนการ

งิม

ปง

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

ตำบล

อำเภอ

57

63061

นางสาวคุณิตา  เผ่าแจ้

บ้านปิน

ดอกคำใต้

58

63062

นายสิทธิชัย  ดอนทิพย์ธรรม

แม่ปืม

เมืองพะเยา

59

63063

นายศุภวัฒน์  พรหมเผ่า

บ้านใหม่

เมืองพะเยา

60

63064

นางสาวสุชาดา  แสนสี 

คือเวียง

ดอกคำใต้

61

63065

นายฉัตรภูมิ  ใหม่ต๊ะ

บ้านตุ่น

เมืองพะเยา

62

63066

นางสาวพัชรินทร์  ชินพัฒนะพงศา

บ้านตุ่น

เมืองพะเยา

63

63067

นายอนุวัชร  ศิริรัตน์

นาปรัง

ปง

64

63068

นายวรดา  หวลอาลม

จุน

จุน

65

63069

นางสาวมัลลิกา  พูลธนะ

ท่าจำปี

เมืองพะเยา

66

63071

นางสาวศุภรา  ณ บรรพต

เวียง

เชียงคำ

67

63072

นายประดิษฐ์  บุญสิงมา

แม่ลาว

เชียงคำ

68

63073

นายกัณฑ์อเนก  ดาญาใหญ่

แม่ลาว       

เชียงคำ

69

63074

นายมหัทธนะโชติ  สมณะ

เวียง

เชียงคำ

70

63075

นางสาวอริญญา  ศรีปะโค

หนองหล่ม

ดอกคำใต้

71

63076

นางสาวสุภานัน  ศุภการ

ห้วยแก้ว

ภูกามยาว

72

63077

นายชัยชนก  สักหิน

ทุ่งผาสุข

เชียงคำ

73

63078

นายสันติพงษ์  คนึงคิด

ร่มเย็น

เชียงคำ

74

63079

นายนิกร  พวงมะลิ

หย่วน

เชียงคำ

75

63080

นางสาวพนัฐชกร  ติรักษา

ทุ่งกล้วย

ภูซาง

76

63081

นายชัชวาลย์  ฟักเขียว

สันโค้ง

ดอกคำใต้

77

63082

นางสาวเกสราพร  สถาน

ภูซาง

ภูซาง

 

๒. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๒.1 สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒5 มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รอบ คือ

รอบที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น. ลำดับที่ ๑ - 40

                              เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

                   รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ลำดับที่ 41 - 77

                              เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

             ๒.๒ สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ                     และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

         ๓. ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

             ๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน

             ๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

             ๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ก็ได้

             ๓.๔ ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

             ๓.๕ ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพื่อลงทะเบียนเข้าสอบ               และจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

             ๓.๖ กรุณาปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ           อย่างเคร่งครัด

             ๓.๗ ผู้ใดไม่มาภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบครั้งนี้

             ๓.8 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบในครั้งนี้ หากผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต        จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดและไม่มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบครั้งนี้

             ๓.9 ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19            ก่อนเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด

      ๔. จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “1 คน 1 ตำบล    ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในวันศุกร์ ที่ ๒6 มิถุนายน ๒๕๖๓                              ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา และทางเว็บไซต์ http://phayao.mnre.go.th      

 

ประกาศ ณ วันที่  23 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

 
   

 

 

 

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง