Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 มิ.ย. 62

แบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง แบบใบสำคัญ แบบใบอนุญาตและแบบต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.00 Kb ดาวน์โหลด: 2351 ครั้ง
13 มิ.ย. 62

แบบแจ้งตัดโค่นไม้สวนป่า สป.12

13 มิ.ย. 62

แบบคำขอลงทะเบียนหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้

13 มิ.ย. 62

แบบคำขอขึ้นทะเบียนตรา สป.7

10 ม.ค. 61

แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

10 ม.ค. 61

แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

10 ม.ค. 61

แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1