Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 มิ.ย. 62

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตทำการแปรรูปไม้

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 2233 ครั้ง
13 มิ.ย. 62

กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 2233 ครั้ง
12 มิ.ย. 62

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

12 มิ.ย. 62

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสวนป่า

13 มิ.ย. 62

พรบ.ป่าชุมชน 2562

13 มิ.ย. 62

พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562

13 มิ.ย. 62

พรบ.อุทยานแห่งชาติ2562

13 มิ.ย. 62

ประกาศ ทบ. เรื่อง กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 2235 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2