Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

มาตรฐานการให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 มิ.ย. 62

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา

10 มิ.ย. 62

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปา

10 มิ.ย. 62

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปา

10 มิ.ย. 62

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอปรับอัตราค่านำ้และค่ารักษามาตรวัดน้ำ

10 มิ.ย. 62

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเพิ่มกำลังการผลิต

10 มิ.ย. 62

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา

10 มิ.ย. 62

มาตรฐานการให้บริการประชาชน

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
< 1 2 3