Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร

บุคลากร

  

ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการและสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี

   2. บริหารงานบุคคล พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่ง

และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

   3. บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

   4. บริหารงานพัสดุ การจัดซื่อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

   5. บริหารงานและจัดระเบียบการใช้ยานพาหนะ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร

สถานที่ ตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ และตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

   6. บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

   7. ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของสำนักงาน

   8. ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค

   2. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด

ในระดับพื้นที่ รวมทั้งดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

และพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

   3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

 

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   2. ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ เหตุฉุกเฉิน และอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม

   3. เสนอแนะ และให้คำปรีักษาทางวิชาการดำเนินงานตามกฎหมายด้านการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

 

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. เป็นศูนย์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการตคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   2. พัฒนารูปแบบการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย สำหรับส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวัง

ใช้ในระดับพื้นที่

   3. จัดทำระบบคุณภาพ พัฒนารูปแบบ และวิธีการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตาม

มาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

   2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

   3. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

   2. จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

   3. จัดทำ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

 

ส่วนพัฒนาระบบบริหาราชการและโครงการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. พัฒนาระบบบริหารการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน

   2. ติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการ