Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง ดังนี้

 

          1. จัดทำแผนบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ระดับภาค

             2. เฝ้าระวัง และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิชาการขั้นสูง เพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่

และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

          3. ตรวจวัด และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามกฎหมาย

          4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน ตลอดจน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

          5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

          6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย