Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน ณ วัดรัตนาราม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

สสภ.3 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน ณ วัดรัตนาราม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ บวชป่า ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายถาวร เพ็ชร์บัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี และนายชาตรี ไชยวงค์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้วัดเป็นแบบอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและสร้างเครือข่ายขยายผลการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีสูงเมืองและชุมชน
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการต้นไม้ให้ความรู้ พิธีกรรมการใส่บาตรต้นไม้ พิธีกรรมบวชต้นไม้ และยังมีเวทีเสวนาธรรมะหัวข้อ ธรรมชาติสู่การพัฒนาชุมชน เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และมีกล้าพันธุ์ไม้แจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูกยังชุมชนรวมกว่า 1,200 กล้า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายนายประดิษฐ์ อารมณ์ดี ประธาน ทสม. นายธนาดร พุทธาวันดี เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเมทาวดนร์ พลทา เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ 4.0 และประชาชน คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลกันจุ และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมในวันนี้

แกลเลอรี่