Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

สสภ.3 ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

สสภ.3 ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด แบบ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ทสม.จังหวัดเพชรบูรณ์ และวัดรัตนาราม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
1.พีธีการเรียบง่าย ยึดตามโบราณประเพณี การบวชป่า ปลูกป่า 
2.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประชาชน นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น เครือข่าย ทสม. สสภ. ทสจ. พระสงฆ์ ครู 
3.วัสดุทุกส่วนจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร อาหารว่างบรรจุใบตอง น้ำดื่มในถังคูลเลอร์ใส่แก้วน้ำ ป้ายกิจกรรมทำจากผ้าดิบ งดใช้ไวนิลพลาสติก ฯ
ได้ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ไม่สร้างขยะพลาสติกและของเสีย แบบทุกภาคส่วนร่วมกัน

แกลเลอรี่