Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ลุยตลาดสดเมืองหลักจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมในตลาดสด "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร"

สสภ.3 ลุยตลาดสดเมืองหลักจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมในตลาดสด "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร"

วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) โดยนายชาตรี ไชยวงค์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และ นางสาวกาญจนา ไฝเพ็ชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ลงตรวจการจัดการตลาดสดตามมาตรฐานสุขลักษณะของตลาดสด และ ควบคุม กำกับตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง คณะกรรมการตลาดสด พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้มาใช้จับจ่ายซื้อของในตลาดสดทุกแห่ง ในอำเภอพรหมพิราม เขตเทศบาลตำบลหนองตม เทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอวังทอง เขตเทศบาลตำบลวังทอง อำเภอชาติตระการ เขตเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอนครไทย เขตเทศบาลตำบลนครไทย เทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอบางกระทุ่ม เขตเทศบาลตำบลเนินกุ่ม เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จำนวน 13 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานตลาดสดทุกแห่ง และ เชิญร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ในตลาดสดทุกแห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการตลาดสดและผู้บริหารเทศบาลทุกแห่ง และจะรณรงค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

แกลเลอรี่