Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ผนึกกำลัง กอ รมน(ท) ทสจ.และทถจ. ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ปี 2562 สนับสนุนมติ ครม.17 กรกฎาคม 2561 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ขยะพลาสติก" และตามแผนแม่บทขยะฯ พ.ศ.2559-2564

สสภ.3 ผนึกกำลัง กอ รมน(ท) ทสจ.และทถจ. ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ปี 2562 สนับสนุนมติ ครม.17 กรกฎาคม 2561 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ขยะพลาสติก" และตามแผนแม่บทขยะฯ พ.ศ.2559-2564

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) จัดประชุมเพื่อสรุปการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปี 2561และแนวทางการบริหารจัดการขยะปี 2562 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ มีรอง กอ รมน จังหวัด(ท) ท้องถิ่นจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และทีมวิทยากรจาก รอง กอ รมน จังหวัดพิจิตร เทศบาลตำบลป่าแดง เทศบาลตำบลบ้านคลอง 
ที่ประชุมได้มีมติให้มีการเสนอฯขอตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนอปท.บริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและบริหารจัดการขยะสะสมตกค้างให้เป็นไปตามแผนแม่บทขยะมูลฝอยฯ พ.ศ.2559-2564 โดยให้ รอง กอ รมน จังหวัด(ท) เป็นประธานคณะทำงาน และ ทสจ. ทถจ. สสภ.3 เป็นคณะทำงานร่วมกัน และเพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ขยะพลาสติก" ตามมติ ครม.17 กค.2561 และจะรณรงค์ลดใช้ขยะพลาสติกในตลาดสดในพื้นที่ร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่