Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบกึ่่งใข้อากาศ (Semi Aerobic Landfill)​ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จ.นครราชสีมา

ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบกึ่่งใข้อากาศ (Semi Aerobic Landfill)​ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จ.นครราชสีมา

วันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi Aerobic Landfill) ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ ณ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนวิชาการในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

แกลเลอรี่