Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุน คณะทำงานการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

สำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุน คณะทำงานการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจข้อมูลเครื่องปรับอากาศในอาคารอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานฯ ในการเตรียมความพร้อมขอการรับรองการทวนสอบผลการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร  ปี 2562 โดยใช้ปี 2560 เป็นปีฐาน CFO ปี 2562

แกลเลอรี่