Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน (ZERO WASTE EXPO)

จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน (ZERO WASTE EXPO)

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน (ZERO WASTE EXPO)  โดยมีนายสุรชัย ไหมบัวเขียว ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกำกับการคลัง สำนักงานคลังเขต 6 และนายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่