Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ กรณี ขอใช้และขอถอน สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ณ ทต.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ กรณี ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันณ ทต.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม กรณี ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน รายเทศบาลตำบลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543

แกลเลอรี่