Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก

การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้หารือกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหัวรอ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานและมาตรการที่จะดำเนินเพิ่มเติม เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 1 วัน/สัปดาห์ นำวัสดุทดแทนพลาสติกและกล่องโฟม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวรอ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง นำถุงผ้า ปิ่นโต ตะกร้า มาใช้ในการซื้อของในตลาดสดเทศบาลตำบลหัวรอ

แกลเลอรี่