Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูลเชิงพื้นที่ จังหวัดตาก เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญ และแนวโน้มการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำของจังหวัดตาก

ลงพื้นที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูลเชิงพื้นที่ จังหวัดตาก เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญ และแนวโน้มการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำของจังหวัดตาก