Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤต ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 4 จุด

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤต ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 4 จุด