Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เข้าร่วมการประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการจัดการสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ปี 2563 และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัดนนทบุรี  และโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

แกลเลอรี่