Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการควบคุมดูแลระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการควบคุมดูแลระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการควบคุมดูแลระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โดยมี นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน และมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม การประชุม จำนวนรวม 45 คน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุน การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่