Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บตัวอย่างน้ำ แหล่งน้ำผิวดินตามโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาขา ครั้งที่ 1

เก็บตัวอย่างน้ำ แหล่งน้ำผิวดินตามโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาขา ครั้งที่ 1
วันที่ 27-30 มกราคม 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ แหล่งน้ำผิวดินตามโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาขา ครั้งที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 แหล่ง จำนวน 7 ตัวอย่าง ได้แก่ ห้วยน้ำดุก ห้วยน้ำพุง ห้วยขอนแก่น บึงสามพัน คลองลำเหียง คลองพุเตย อ่างป่าแดง พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 3 แหล่งน้ำ จำนวน 9 ตัวอย่าง ได้แก่ ลำน้ำภาค แม่น้ำแควน้อย คลองโคกช้าง และจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 แหล่งน้ำ จำนวน 7 ตัวอย่าง ได้แก่ คลองละมุง คลองโพธิ์ ลำน้ำปาด คลองตรอน จากสำรวจภาคสนามพบค่าออกซิเจนละลายในน้ำ มีค่าระหว่าง 1.8-10 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่น้ำมีลักษณะสีเขียว พบสาหร่ายและตะไคร่น้ำ ทั้งนี้ ส่วนเฝ้าระวังฯจะได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป และสรุปผลคุณภาพน้ำอีกครั้งเมื่อได้รับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ครบถ้วนแล้ว

แกลเลอรี่