Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายธนกฤต เลิศจันทรางกูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอผลงานเพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมฯ โดยมีนายวิทยา ติยะวงศ์ และ นางสาวธนพร บวรธรรมจักร ผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลเลิศรัฐ เป็นผู้อภิปรายแนวทาง หลักเกณฑ์การรับสมัคร และการเขียนใบสมัคร เพื่อเสนอผลงาน ขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายธนกฤต เลิศจันทรางกูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอผลงานเพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ พรหมดนตรี  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมฯ โดยมีนายวิทยา ติยะวงศ์ และ นางสาวธนพร บวรธรรมจักร ผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลเลิศรัฐ เป็นผู้อภิปรายแนวทาง หลักเกณฑ์การรับสมัคร และการเขียนใบสมัคร เพื่อเสนอผลงาน ขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายธนกฤต เลิศจันทรางกูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอผลงานเพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมฯ โดยมีนายวิทยา ติยะวงศ์ และ นางสาวธนพร บวรธรรมจักร ผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลเลิศรัฐ เป็นผู้อภิปรายแนวทาง หลักเกณฑ์การรับสมัคร และการเขียนใบสมัคร เพื่อเสนอผลงาน ขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แกลเลอรี่