Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การตรวจติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมการตรวจติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมกุลพิจิตร ศูนย์ประสานงานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่