Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานการจัดการน้ำเสียจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ ปีงบประมาณ 2563

ประชุมคณะทำงานการจัดการน้ำเสียจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการน้ำเสียจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางสาวสมพร โค้วนฤมิตร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากร รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกประชารัฐ(การประเมินผลด้านการจัดการน้ำเสีย) ปีงบประมาณ 2563 และการคัดเลือกแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายการดำเนินงานการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับกลไกประชารัฐ (การประเมินผลด้านการจัดการน้ำเสียด้วยตนเอง) ของปี 2564 ต่อไป

แกลเลอรี่