Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ สสภ.3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่สามารถประมวลผลค่า PM2.5 จากภาพถ่ายดาวเทียมได้

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ สสภ.3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ไม่สามารถประมวลผลค่า PM2.5 จากภาพถ่ายดาวเทียมได้

  

แกลเลอรี่