Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถีตีและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1/2563)

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถีตีและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1/2563)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถีตีและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1/2563) ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดทำ Matadata ของชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด และชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set)ในระดับพื้นที่ย่อย ในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายสนับสนุนงานสถิติของจังหวัดในประเด็นเรื่องของผลคุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป