Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยนายปรัชญา  ตระกลรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ทั้งหมด 10 ลุ่มน้ำภาคเหนือ รวม ทั้งหมด13,747 โครงการการนำเสนอดังนี้

1.การนำเสนอ แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 )และผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการพัฒนาตามแผนงาน
2.แนวติดการศีกษาผังน้ำ (ลุ่มน้ำปิงเป็นพื้นที่นำร่อง)
3.เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรน้ำ 

แกลเลอรี่