Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

วันที่ 11- 20 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 รวมถึงสำรวจสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ในแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก และวังทอง ในพื้นที่จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก จำนวนรวมทั้งสิ้น 26 ตัวอย่าง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำตามประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สามารถนำข้อมูลคุณภาพน้ำมาจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี รวมถึงเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

แกลเลอรี่