Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบการตรวจวัดของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ หน้าวัดตะคร้อ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบการตรวจวัดของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ หน้าวัดตะคร้อ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบการตรวจวัดของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ หน้าวัดตะคร้อ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก โดยเป็นการติดตามคุณภาพน้ำของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โดยจะทำให้สามารถเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำได้ถึงระดับรายชั่วโมง และสามารถแจ้งเตือนภัยต่อผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ เมื่อเกิดมลพิษ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบ อันไม่พึงประสงค์ได้อีกทางหนึ่ง

แกลเลอรี่