Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดตาก

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดตาก

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กับคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตากและเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แกลเลอรี่