Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และให้ความรู้การจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนตามแนวประชารัฐ ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ

จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และให้ความรู้การจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนตามแนวประชารัฐ ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และให้ความรู้การจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนตามแนวประชารัฐ ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 82 ร่วมกับกลไกประชารัฐ (การประเมินผลด้านการจัดการน้ำเสีย) ให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด และคณะทำงานการจัดการน้ำเสียของจังหวัดตาก จำนวน 80 คน ณ ห้องอินทรคีรี 3 โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แกลเลอรี่