Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วมกิจกรรมโครงการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วมกิจกรรมโครงการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดหมู่บ้านสะอาด ถนนน่ามอง และการรวบรวมขยะรีไซเคิลจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในตำบลพลายชุมพล ทั้งนี้ เพื่อร่วมสมทบเป็นกองบุญขยะรีไซเคิล ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีการเดินรณรงค์ ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การประกวดขบวนรณรงค์ การประกวดนางงามขยะรีไซเคิล และนิทรรศการด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่