Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประสานการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ (Zero waste Province) และ ตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม กรณี ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน

ประสานการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ (Zero waste Province) และ ตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม กรณี ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ประสานการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ (Zero waste Province) ภายใต้โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณการจัดการขยะที่ต้นทาง และสนับสนุนวิชาการชุมชนปลอดขยะ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก  และได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม กรณี ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน รายกระทรวงมหาดไทย  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม จังหวัดพิษณุโลก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543

แกลเลอรี่