Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17

ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17
วันที่ 2 มีนาคม 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ในประเด็นการติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่